thumbnail

1. Wykorzystanie produktów spożywczych jako żródła składników pokarmowych

Podręcznik ma pomóc Ci w zdobyciu wiadomości i umiej ęttno ci
posługiwania się podstawow ą wiedzą z zakresu ż ywienia. Treś ci w nim zawarte pozwolą ą Ci stosować zasady racjonalnego żywienia w praktyce.
Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

0

Projekt i opracowanie: Szymon Konkol. Obsługiwane przez usługę Blogger.